Nebezpečný náklad ADR

Co je to nebezpečné zboží?

Pojem nebezpečné zboží (případně ADR) označuje věci, které byly vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Jedná se o látky a předměty, které mohou mít některou z následujících vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, jedovatost, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod.

 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů a tedy ke vzniku dohody ADR (Accord europeén au transport international des marchandises par route), která byla přijatá v Ženevě 30.září 1957. Česká republika přijala dohodu s účinností od 1.ledna 1993. Úplné znění dohody je možné nalézt na stránkách Ministerstva dopravy.

Smyslem dohody ADR je omezit rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, příjmem, manipulací, uložením, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavků na bezpečnostní poradce.

V příručce k dohodě ADR je přesný popis toho kdy, v jakém množství a za jakých podmínek lze přepravovat nebezpečné věci. Řidič podle ADR obdrží na nakládce písemné pokyny pro řidiče (pro případ nehody), kde je přesně popsáno, jak se má v takové situaci zachovat.

 

Třídy nebezpečných věcí dle dohody ADR

ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 tříd:

 • Třída 1 – Výbušné látky a předměty
 • Třída 2 – Plyny
 • Třída 3 – Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.2 – Samozápalné látky
 • Třída 4.3 – Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • Třída 5.1 – Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 – Organické peroxidy
 • Třída 6.1 – Jedovaté látky
 • Třída 6.2 – Infekční látky
 • Třída 7 – Radioaktivní látky
 • Třída 8 – Žíravé látky
 • Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty

 

Co musíte udělat, pokud chcete poslat zásilku obsahující nebezpečné zboží?

Pokud potřebujete transportovat ADR zásilku, je nutné, aby byla připravena v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečným zbožím. Zásilka musí být správně zabalena, označena a musí být doprovázena předepsanými doklady (DGS, MSDS). Na těchto dokumentech musí být uvedeny údaje o přesné pojmenování zboží, UN kódu, třídě nebezpečnosti, obalové skupině a hmotnosti zásilky.

Společnost Multimex běžně nepřepravuje ve svém systému zboží 1.; 6. a 7.třídy. Ostatní nebezpečné zboží přepravujeme s omezeními u různých produktů a za určitých podmínek.

Jsme členy asociací

Kontakt

Multimex spedition s.r.o.
Jana Želivského 2200/2
130 00 Praha 3
Česká republika

Telefon: +420 267 267 721
Email: info@multimex.cz
IČ: 27871673, DIČ: CZ27871673

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008 v oboru mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství, skladování a logistická podpora.